Các loại cá

Các loại cá

cá nhám

260,000

Các loại cá

cá mơ

155,000

Các loại cá

cá đổng

90,000

Cá Chẽm

Cá Chét

160,000

Các loại tôm

Các loại tôm

Tôm thẻ 20-30con/kg

280,000

Các loại tôm

Tôm chì 25-30 con/kg

190,000

Các loại tôm

Tôm khô

650,000

Các loại tôm

Tôm chì 35-40 con/kg

170,000

Các loại mực

Các loại mực

MỰC LÁ 7-8 CON/KG

220,000

Các loại mực

Mực tuộc tươi

110,000

Các loại mực

MỰC LÁ 4-5 CON/KG

240,000

Các loại mực

MỰC LÁ 1-2 CON/KG

260,000